Polityka cookies - Niniejszy dokument wyjaśnia zasady wykorzystywania plików cookies przez Spółkę FERTIZ S.A.


1.   Pliki cookies tzw. ciasteczka tworzone są na dysku komputera podczas odwiedzania witryny FERTIZ S.A. Są to niewielkie pliki tekstowe które są wykorzystywane do zapamiętania preferowanego wyglądu strony ustawionego przez użytkowników np. rozmiaru czcionki.


2.   Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu odwiedzającego stronę www. fertiz.pl pliki cookies jest Spółka FERTIZ S.A. z siedzibą w Białymstoku, 15-225 Białystok, ul. Artura Grottgera 6.


3.   FERTIZ S.A. nie gromadzi i w żaden sposób nie przetwarza zapisywanych na komputerze informacji w postaci plików cookies.


4.   Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny, tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy.


5.   Każdy odwiedzający witrynę internetową FERTIZ S.A. ma możliwość wyłączenia zapisu wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje braku możliwości przeglądania strony internetowej ale może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z niektórych funkcji.


6.   FERTIZ S.A. zastrzega możliwość gromadzenia adresów IP użytkowników odwiedzających stronę. Dane te mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych.


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO), Spółka informuje:


1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FERTIZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, adres biura: ul. Artura Grottgera nr 6, tel. kontaktowy: +48 85 741 79 21, adres e-mail: biuro@fertiz.pl.


2.   Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:

a)   Dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wskazanym w zgodzie, w tym w celach marketingowych, celach rekrutacyjnych,

b)   Podjęciem czynności mających na celu zawarcie umowy, a także realizację umowy zawartej z Administratorem ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania umowy tj. sprzedaży towaru lub wykonania usług, obsługi dokumentacji związanej z umową tj. zamówieniami, dokumentami księgowymi, magazynowymi,

c)   Istnieniem uzasadnionych wymogów Administratora tj. koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym prowadzenie monitoringu wizyjnego ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ochrony osób i mienia, w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,

d)   Realizacją wymogów ustawowych ciążących na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu przestrzegania przepisów prawa przez Administratora.


3.   Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych na mocy przepisów prawa, w tym w celu: wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy lub mogą być przekazane kontrahentom , podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora.


4.   Dane osobowe będą przechowywane do czasu:

a)   W przypadku przetwarzania na podstawie wyrażenia zgody – do czasu cofnięcia zgody,

b)   Przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych,

c)   Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi,

d)   W przypadku monitoringu wizyjnego – przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, chyba, że zajdą okoliczności wskazujące na konieczność dłuższego przechowywania danych takie jak min. popełnienie przestępstwa, naruszenie majątku, żądania organów ścigania.


5.   Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku ich zautomatyzowanego przetwarzania. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO. Realizacja praw związanych z monitoringiem wizyjnym będzie możliwa tylko w przypadku zidentyfikowania osoby nagrywanej oraz możliwości technicznych Administratora. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.


6.   Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.


7.   W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


8.   Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa o ochronie danych osobowych w stosunku do jego osoby.


9.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.


10.   Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.


11.   Podanie danych jest dobrowolne i służy wykonaniu zobowiązań łączących strony, odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań zgodnie z wnioskiem lub umową.


12.   W przypadku udostępnienia przez Panią/Pana danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków organów, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób na rzecz Administratora prosimy o poinformowanie tych osób o zakresie przekazanych danych, celu przetwarzania danych, nazwie Administratora, zasadach przetwarzania danych wynikającej z niniejszej noty prawnej.